OM SMÅ BARN

Ett barn som föds har med sig oändligt många utvecklingsmöjligheter, och början till en kompetens att samla ihop sina upplevelser till växande sammanhang. Men barnet föds utan erfarenhet. När spädbarnet ska möta alla inre och yttre erfarenheter i världen behövs en guide, ett språk och en egen förmåga till att koppla samman intryck. Guiden är från början oftast föräldrarna, språket är det meningsbärande kroppsspråk som tidigt växer fram i samspelet med föräldrar och andra; blickar, beröring, röstläge, hållande, med alla de kroppsliga förnimmelser som i början hjälper spädbarn att orientera sig. Kommunikationen mellan föräldrar och barn är jordmånen för små barns växande livsförståelse och deras verktyg för att hantera sina fortsatta erfarenheter.

¤¤¤¤

Den känslomässiga kommunikationen är en grund för hjärnans utveckling. När spädbarn och förälder deltar i ett känslomässigt samspel kan föräldern ”fånga upp” barnets sinnestillstånd och bidra till en balans i känslorna. Hos barnet kopplas kroppens signaler ihop med själsliga tillstånd och förälderns gensvar i ett kretslopp. Under den processen bildas byggstenarna i hjärnan. Nervbanor byggs upp, synapser växer till. I barnets inre växer kunskapen om hur man samspelar med andra. Den är förankrad i den verkliga relationen med föräldern, och dessa erfarenheter stannar kvar i det begynnande minnet.

¤¤¤¤

Missförstånd i kommunikationen sker alltid, det är omöjligt att vara helt och fullt lyhörd för allt som barnet upplever. Missförstånd ”repareras” genom att man uppfattar att det blev fel och försöker igen att förstå. Barn som får upplevelser av att gå från positiv affekt/känsla (tex glädje) till negativ (tex besvikelse), och sedan kunna hämtas upp igen till en ömsesidig positiv känsla, bygger upp en mot-ståndskraft mot känslomässig stress. Det blir en bas för kommunikationen med andra människor. De senaste decennierna har olika forskningsinriktningar närmat sig varandra och hittat en samsyn. Det gäller t ex neurobiologi, psykodynamisk och relationell utvecklingspsykologi, och mentaliseringsteori.

¤¤¤¤

A Primo vill genom olika slags utbildning och information bidra till att intresset för små barns utveckling växer och att kunskapen används i de sammanhang där barnen finns; inom Mödra- och Barnhälsovården, på vårdcentraler, inom barnpsykiatrin, i socialvården, på förskolor och, inte minst, i de sammanhang där föräldrar samlas för att söka kunskap och ökad förståelse.

© Stiftelsen A Primo