FÖRÄLDRASKAP

Den tidiga relationen mellan spädbarnet och föräldrarna utgör en bas för barnets utveckling. Kommunikationen mellan dem behöver innehålla stor lyhördhet från föräldern, en förmåga att använda sin intuition för att svara på spädbarnets upplevelser och behov. Språket mellan dem baseras inte på ord, utan på kroppsspråk, blickar, ansiktsuttryck, röstläge, beröring, hållande. Därför är förälderns förmåga till lugnt och lyhört lyssnande så viktig.

Samtidigt kan föräldraskapet innebära mycket stress. Omgivningens förväntningar kan vara stressande, det kan finnas oro för barnets hälsa, man kan ha minnen från en traumatisk förlossning då barnet föddes. En förälder kan ha med sig svårigheter från tidigare i livet. Föräldrarnas parrelation kan skakas om när barnet kommer, av olika skäl. Föräldrarnas känslor påverkar kommunikationen med barnet, som i början lever i ett totalt beroende av de vuxnas närvarande omvårdnad.

 

Hur hjälper vi föräldrar att kunna vara öppna för barnets kommunikation och behov?

Känslor/ affekter

I den ömsesidiga kommunikationen mellan förälder och barn spelar känslorna en stor roll. Förälderns närvaro hjälper barnet att reglera sina känslor. Negativa känslotillstånd mildras i och med att föräldern är med, delar känsla och ramar in känslan så den blir uthärdlig för barnet. Positiva känslor utvidgas med hjälp av ett glädjefyllt samspel.

Det positiva affektutbytet har beskrivits som att de båda, förälder och barn, ”går ombord” i en känsla som startar lugnt, aktiveras, förstoras med hjälp av den ”resonans” som uppstår inom var och en av dem när de uppfattar den andres svar. Själva deltagandet utgör en glädje i sig. Interaktionsmönstret lagras i minnet.

 

Hur hjälper vi nyblivna föräldrar att härbärgera sina och spädbarnets känslor, så att trygga upplevelser samlas i spädbarnets begynnande minne – och bildar en bas som leder vidare till trygghet inför nya möten och nya erfarenheter?

Föräldrar vill vara en trygg bas för sitt barn, från början (a primo) och i fortsättningen.

A Primo vill hjälpa till att bygga upp en trygg bas för föräldrarna i deras föräldraskap, genom att stötta ett tryggt bemötande av föräldrar och barn inom vården för de yngsta barnen. Därför riktar vi oss till olika vårdenheter och yrkesgrupper. En gemensam kunskap om barnets grundläggande utveckling kan stärka samarbetet kring upptäckt, bedömning och behandling och öka tryggheten för familjerna när det behövs stöd i föräldraskapet.

Som sagt, det är aldrig för tidigt!

© Stiftelsen A Primo