BAKGRUND

Stiftelsen A Primo bildades 2020 av oss fyra, Maria Borg, Monica Hedenbro, Margareta Hansson och Björn Salomonsson. Vi har alla lång erfarenhet av och stort engagemang för arbete med de små barnen. Stiftelsens ändamål är att bygga upp ett Kunskapscentrum för psykologi och stöd under graviditet, späd-och småbarnsår. Verksamheten riktar sig alltså till de ofödda och de yngsta barnen och har som övergripande mål att främja utvecklingen av deras psykiska hälsa.

¤¤¤¤

Utifrån flera decenniers arbete inom barnpsykiatri, hälso- och sjukvård och kommunala verksamheter ser vi att det i Stockholm tyvärr har blivit svårare för småbarnsfamiljerna att få hjälp från såväl BUP som Första linjens psykiatri. Vårdkedjorna brister och vi tappar småbarnsfamiljerna. Se DN artikel 22/7-19: ”Tidiga insatser till små barn motverkar psykisk ohälsa”.

¤¤¤¤

Idag finns professionell kunskap om strukturer, vårdkedjor och arbetssätt som främjar psykisk hälsa. De små barnen borde vara ett högprioriterat område, då hjälp som ges i en tidig livsfas har stor chans att bli framgångsrik. En stark internationell forskningstradition har visat hur de tidiga relationerna påverkar barnets liv och utveckling. Det är därför angeläget att de som arbetar med gravida och småbarnsfamiljer har god kunskap om barns utveckling under de första åren och kan bedöma svårigheter och hjälpbehov. Stiftelsen A Primo erbjuder kvalificerad utbildning till yrkesverksamma som i sitt arbete möter gravida och småbarnsfamiljer. På så sätt kan de hjälpa föräldrar och andra omsorgspersoner att skapa en utvecklingsfrämjande vuxen-barn-relation. Vi hoppas även motverka framtida psykisk ohälsa hos barnen.

¤¤¤¤

Ersta Sköndal Bräcke Högskola har nu i samarbete med Stiftelsen A Primo ett kunskapsutvecklings-projekt för de små barnen, ”Det är aldrig för tidigt”. Kurserna vänder sig till personal inom hälso- och sjukvård, socialvård, barnpsykiatri och kommunala verksamheter: barnmorskor, BHV-sjuksköterskor, läkare, socionomer, psykologer och psykoterapeuter samt förskollärare och barnskötare. A Primo kan förutom utbildningarna på Ersta Sköndal Bräcke högskola erbjuda digitala och skräddarsydda utbildningar. Vi vill även samarbeta kring och utforska hur man kan bidraga till varaktig kompetensutveckling som kommer de små barnen tillgodo.

© Stiftelsen A Primo